Digiosaamisella työhyvinvointia sisälogistiikkaan

Digitaalisuus mahdollistaa reaaliaikaisen materiaali- ja tietovirtojen seurannan, hallinnan sekä tiedonkeruun sisälogistiikan eri toimissa. Erilaiset älykkäät järjestelmät auttavat optimoimaan ja tehostamaan kaikenkokoisia sisälogistiikan toimia. (Logistiikanmaailma 2024.) Yritysten pitäisi olla kiinnostuneita sisälogistiikan kehittämisestä, koska tehokas sisälogistiikka tuo kustannussäästöjä, vähentää virheitä, lisää asiakastyytyväisyyttä sekä auttaa sopeutumaan helpommin teknologian muutoksiin.

Digiosaaminen lisää työhyvinvointia

Digitaalisuus on jo tullut lähes kaikille työpaikoille jollakin tasolla. Jenkinsin (2020) mukaan digitalisaation avulla pyritään nopeuttamaan erilaisia sisäisiä prosesseja, vähentämään virheitä, parantamaan toimintojen tehokkuutta, saavuttamaan kustannustehokkuutta sekä parantamaan asiakaskokemuksia.

Digiosaaminen lisää myös työhyvinvointia. Sisälogistiikan tapauksessa digitaalinen toimintaympäristö mahdollistaa työympäristöjä, jotka tukevat työntekijän hyvinvointia ja työn tuottavuutta. Näin työntekijät voivat vapautua muihin asiantuntijatehtäviin, mikä voi lisätä työtyytyväisyyttä. Digihyvinvointia voidaan myös tukea esimerkiksi parantamalla ergonomiaa automatisaation ja robotiikan avulla.  (Manka & Manka 2016.)

Työprosessit tehokkaiksi

LogDigiS-hankkeen tarkoitus on pyrkiä lisäämään pientyöpaikkojen henkilöstön digiosaamista, työhyvinvointia ja parantaa tuottavuutta.  (LAB 2024.)

Digiosaamisella voidaan tehostaa työprosesseja ja vähentää työstä aiheutuvaa fyysistä kuormitusta. (STM 2023.)  Hallitessaan digitaalisten työkalujen käytön ja hyödyntämisen työssään työntekijät voivat suoriutua tehtävissään nopeammin ja tarkemmin. Aikaa voi säästyä muihin tehtäviin.

Jatkuvan oppisen ja koulutuksen nähdään olevan avainasemassa digitaitojen ylläpitämisessä. Digitaitoinen henkilökunta voi auttaa yrityksiä parantamaan työn tuottavuutta ja kilpailukykyä markkinoilla.

Miten yritykset voivat motivoida työntekijöitä digitaitojen kehittämiseen?

Mannermaan (2024) mukaan teknologian kehittyessä vaaditaan jatkuvasti uusia taitoja, uusien prosessien suunnittelua sekä jatkuvaa oppimista tai taitojen päivittämistä. Organisaatiossa onkin taattava riittävä koulutus kaikille tarvittavien taitojen ylläpitämiseksi ja varattava koulutukseen tarpeeksi resursseja.

Digimyönteisen ilmapiirin luominen on erittäin tärkeää, sillä kannustava, henkilökohtaista oppimista tukeva ilmapiiri luo alustan työntekijöiden motivaatioon ja asenteisiin uuden oppimiseen nähden. Myös toisten vertaistuella on suurta merkitystä. (STM 2023.) Jatkuvaa oppimista voidaan helpottaa myös erilaisilla tukitoimilla ja antaa haasteita heille, joilla on jo aikaisempaa osaamista.

Keväällä 2024 käynnistyneen LogDigiS-hankkeen tavoitteena on edistää hankeyritysten digiosaamista ja työhyvinvointia sekä johtaa digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa. Digitalisaation tuottamalla lisäarvolla on vaikutusta yrityksen kannattavuuteen, toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen. (LAB 2024; TIEKE 2024.)

Alkuperäinen julkaisu LAB Focuksen blogissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/digiosaamisella-tyohyvinvointia-sisalogistiikkaan/

Kirjoittaja:

Riitta Turkia toimii LAB-ammattikorkeakoulussa logistiikan lehtorina ja on mukana LogDigiS-hankkeen asiantuntijana.

Lähteet

Jenkins, A. 2020. Warehouse Automation Explained: Types, Benefits & Best Practices. Oracle. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://www.retaillogisticsinternational.com/how-the-sharing-economy-is-revolutionising-warehousing/

LAB. 2024. Digikyvykkyyttä, työhyvinvointia ja tuottavuutta sisälogistiikan pientyöpaikoille, LogDigiS. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 6.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digikyvykkyytta-tyohyvinvointia-ja-tuottavuutta-sisalogistiikan-pientyopaikoille-logdigis

littlewolf1989. 2024. Varastotyöntekijät iStock. Viitattu 18.4.2024. Saatavissa https://stock.adobe.com/fi/images/warehouse-workers-checking-shipment-status-on-tablet-computer-employees-teamwork/302021717

LogDigiS. 2024. Digitaalisuus haastaa pientyöpaikkoja. Viitattu 6.4.2024. Saatavissa https://logdigis.fi/

Logistiikanmaailma. 2024. Sisälogistiikka. Logistiikan Maailma. Reijo Rautauoman säätiö sr. Viitattu 3.4.2024. Saatavissa https://www.logistiikanmaailma.fi/logistiikka/logistiikka-ja-toimitusketju/sisalogistiikka/

Manka, M-L. & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Talentum Pro. Helsinki: Alma Talent.

Mannermaa, K. 2024. Työntekijätaidot käsikirja. Helsinki: Alma Talent.

STM. 2023. Digitalisaatiolla kestävää hyvinvointia ja terveyttä. Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio- ja tiedonhallintastrategia 2023–2035. Luonnos 23.8.2023. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://stm.fi/documents/1271139/172153707/Digi-strategia_LUONNOS_18.8.2023.pdf/2fc48010-d70d-779d-0485-3ffe3e2697af/Digi-strategia_LUONNOS_18.8.2023.pdf?t=1692621517993

TIEKE. 2024. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Viitattu 6.4.2024. Saatavissa https://tieke.fi/logdigis-hanke-edistaa-sisalogistiikan-pienyritysten-digiosaamista/